Дошкільний навчальний заклад №29 "Кобзарик"

м. Івано-Франківськ
(0342) 53-34-61
(097)-160-65-33
kobzaryk29@ gmail.com

Вулиця Гвардійська 4

Сторінка керівника

Дорожівська Ірина Володимирівна

Управлінське кредо   “Керувати – значить приводити до успіху…”

.

 

Стаж педагогічної роботи 28 р

Стаж роботи на керівній посаді 19р.
З якого часу у даному дошкільному
навчальному закладі працюєте керівником з 20.03.2000р.
У якому році були на курсах підвищення кваліфікації 2018р.
Нагороди (вказати рік вручення):
– грамоти міського ДОН : 2003р.(колективу), 2004р., 2005р. (колективу), 2006р., 2007р., 2008(колективу), 2011р., 2014р., 2015р.(колективу), 2016р., 2017р., 2017 р. (колективу), 2018р., 2018 (колективу).
– грамоти головного ДОН;
– грамоти міської ради: 2002р., 2007р., 2015р.;
– подяки міської ради : 2002р., 2016р.;
– грамоти ОДА: 2005р.;
– грамоти МОН України;
– значок «Відмінник освіти»;
інші нагороди: подяки міського УОН 2003р., 2006р.,
подячний лист міського УОН 2002р. (колективу),
подяка МОН України комітет з фізичного виховання та
спорту 2005р. (колективу)

Сучасні кардинальні зміни в житті українського суспільства вимагають нового підходу до структури і змісту освіти, її реформування. Держава налаштована перетворити освіту на пріоритетну галузь, покликану примножувати інтелектуальний та науково-технічний потенціал країни. Освіта має відігравати провідну роль у становленні України як європейської держави.
Останнім часом значно зросла свідомість освітян, стала об’єктив¬ною необхідність оновлення принципів гуманізації завдань та цілей дошкільної освіти, оптимізації життя дитини відповідно до демокра¬тичних засад українського суспільства. Все це робить особливо акту¬альною проблему модернізації змісту першої ланки освіти, що є базо¬вою для розвитку особистості майбутнього громадянина Української держави.
Реалізація нових підходів до навчально-виховного процесу у до¬шкільних навчальних закладах та визначення в ньому місця особис¬тості має починатися зі змін в управлінській діяльності. Тому пошук нових моделей управління – відкритих і демократичних – є органічною складовою адміністративної реформи в освіті.
За останні роки законодавчі органи держави прийняли низку нормативно-законодавчих актів з питань діяльності дошкільних навчаль¬них закладів, котрі активізували розвиток системи дошкіль¬ної освіти в Україні.
Діяльність дошкільного навчального закладу враховує основні вимоги Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Базового компоненту дошкільної освіти», Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Варто наголосити, що важливою умовою ефективності роботи з дошкільниками згідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» є створення розвивального життєвого простору.

Педагоги дошкільного навчального закладу постійно працюють над удосконаленням і оновленням освітньо-виховного процесу, створюють умови для формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку, збагачення соціального досвіду малюків, розвитку комунікативних здібностей, морально-етичних якостей, забезпечення психофізичної готовності дитини до навчання в школі.
Педагогічні працівники здійснюють освітній процес, який базується на провідних принципах дошкільної освіти: реалізації підходу до дошкільного дитинства як до самоцінного періоду в житті дитини; орієнтації на особистісну взаємодію дитини та дорослих; балансі всіх видів дитячої діяльності; концентрації на психологічному комфорті малюка. Це сучасна парадигма дошкільної освіти.
Сьогодні багато що з минулого досвіду не відповідає потребам сучасного дошкільного закладу, як і суспільства в цілому. Тому для того, щоб освітня галузь продуктивно розвивалась, потрібні нові ідеї, нові технології навчання і виховання, керівництва закладом. Все це вимагає апробації в інноваційній діяльності, яка повинна або довести доцільність і прогресивність висунутої ідеї, або спростувати її. Проте інноваційна діяльність – не мода, її не можна проводити без належного наукового обґрунтування.
Добре організована інноваційна діяльність завжди має характер наукового пошуку, прогностичне спрямування.
На завершення можна сказати, що інновація – це не щось недосяжне, а досить реальна справа, яка природно супроводжує педагогічну діяльність кожної творчої людини. Творити доступно всім, але вимагати від кожного педагога винахідницьких ідей не слід. А от мобілізувати всі наявні творчі ресурси до інноваційної діяльності необхідно, і це мають робити педагоги-практики. Бо головна надія у розв’язанні цього завдання покладається саме на них.
Будь-яка інноваційна діяльність може бути мистецтвом або технологією. Мистецтво засноване на інтуїції, технологія – на закономірностях науки. З мистецтва все починається, технологією – закінчується, щоб потім все почалося спочатку.

Правила прийому до закладу 

 1. Запис дітей у КДНЗ проводиться у центрі надання адміністративних послуг за адресою: вул. Незалежності, 9, стіл 11.;
 2. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснює завідувач КДНЗ відповідно до черги загальноміського електронного реєстру;
 3. Прийом дітей до КДНЗ відбувається у період комплектації груп протягом червня-серпня календарних днів) та протягом року(14 днів від подолання прохідного барєру)
 4. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно подати такі документи:
 • реєстраційну картку;
 • свідоцтво про народження дитини та її копію;
 • документ, що засвідчує реєстрацію чи місце проживання батьків на території Івано-Франківської міської ради;
 • довідку з місця роботи одного з батьків у місті Івано-Франківську за умови , що жоден з батьків чи офіційних опікунів дитини не зареєстровані за місцем проживання в місті Івано-Франківську;
 • медичну довідку про стан здоровя дитини;
 • довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • довідку, що визначає приналежність до пільгової категорії;
 1. За подоланням прохідного барєру батьки слідкують самостійно на сайті dity.if.ua
  ЗАВІДУВАЧ КОНТРОЛЮЄ:

  – роботу адміністративної групи (вихователя – методиста, завідувача господарства, сестри медичної);

  – виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, норм охорони праці відповідно до трудового законодавству;

  – виконання інструктивно-методичних документів вищих організацій, а також осіб, які інспектують;

  – якість знань, умінь і навичок дітей;

  – виконання рішень педагогічної ради;

  – збереження обладнання і посібників;

  – ведення документації вихователями, адміністрацією;

  – організацію та здійснення роботи з батьками;

  – фінансово-господарчу діяльність;

  – роботу вихователів.

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 29 «КОБЗАРИК»

НАКАЗ

 20.01.2021                                                                                                      №17

Про прозорість та відкритість

діяльності дошкільного

навчального закладу №29 «Кобзарик»

Відповідно на виконання наказу департаменту освіти та науки від 05.03.2018  №205 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти міста Івано-Франківська» та з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу освіти:

НАКАЗУЮ:

1. Всім працівникам дошкільного навчального закладу №29 «Кобзарик»:

1.1. Заборонити збір готівкових коштів працівниками  освітнього закладу.

2.Педагогічному персоналу:

2.1.Провести відповідну роз’яснювальну роботу з головами батьківських комітетів та батьками здобувачів освіти щодо заборони примусового стягнення коштів у вигляді благодійних внесків.

2.2.Рекомендувати батьківським радам, раді освітнього закладу, голові благодійного фонду «Кобзарик-родина» вести чіткий порядок надходження коштів та здійснювати контроль за їх використанням відповідно до законодавства.

3.Покласти персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства щодо збору коштів на педагогічний персонал.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ                                                          І. В. Дорожівська

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 29 «КОБЗАРИК»

НАКАЗ

29.01.2021                                                                                               №21

Про затвердження

Положення про академічну доброчесність

учасників освітнього процесу  ДНЗ № 29 “Кобзарик”

На виконання ст.42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ, рішення педагогічної ради (протокол № 3 від  25.01.2021р.), з метою дотримання професійних стандартів та етичних принципів учасників освітнього процесу

 НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити  Положення про академічну доброчесність у ДНЗ  та ввести в дію з 01.02.2021р.

                                                                                                        (Додаток 1).

 2. Затвердити склад Комісії з питань академічної доброчесності:

 голова комісії –  ДОРОЖІВСЬКА І.В., завідувач;

 члени комісії   – АСТАНІНА І.М.,  вихователь-методист;

                         – ВІНТОНЯК І.Д. , практичний психолог;

                         –  ЦВЄТКОВА А.М., вихователь;

                         – ІЛЬЇНА Н.Р. , вихователь;

                         – БЕРСІНА І.О., вихователь;

                         – КОГУТ.І., вихователь;

                         – ФОМІНА У.М., – представник батьківської громади

3. Довести дане Положення до педагогічних працівників .

                                                                                                      До 05.02.2021р.

4. Опублікувати Положення та даний наказ на сайті закладу.

                                                                                                       До 05.02.2021р.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ                                                              І.В. ДОРОЖІВСЬКА

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 29 «КОБЗАРИК»

НАКАЗ

29.01.2021                                                                                                         №22

«Про запобігання

булінгу (цькування) у ДНЗ»

Відповідно до Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», Закону України «Про освіту», Наказ Міністерства освіти і науки України 28 грудня 2019 року №1646 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за №111/34394 та з метою удосконалення відносин у сфері протидії домашньому насильству та булінгу» та на виконання  рішення педагогічної ради (протокол № 3 від 25.01.2021р.)           

 НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання і протидію домашньому насильству та булінгу.

( Додаток1)

 • Затвердити Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в дошкільному закладі.

( Додаток2)

 • Затвердити Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)  в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

( Додаток3)

 • Затвердити склад комісії з реагування на випадки булінгу.

( Додаток4)

 • Уповноважити здійснювати контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання насильства та булінгу, вихователя-методиста АСТАНІНУ І.М.
 • Призначити відповідальним за розгляд скарг про відмову у реагуванні на випадки булінгу за відповідними заявами, а також процедуру подання заяв  віповіальну особу за охорону дитинства ГРИГОРАЩУК А.Б., інструктора з фізичного виховання.
 •  Висвітлити на сайті дошкільного навчального закладу правил для батьків,  План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу та процедуру подання заяв учасниками освітнього процесу на випадок булінгу закладі.

                                                                                               До 02.02.2021р.

 • Контроль за виконанням  наказу покласти на вихователя-методиста АСТАНІНУ І.М.

    Завідувач ДНЗ                                                                      І.В. ДОРОЖІВСЬКА

 Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 29 «КОБЗАРИК»

НАКАЗ

  01.02.2021                                                                                             №23

Про затвердження Плану заходів щодо

створення безпечного середовища

та профілактики булінгу (цькуванню)

у дошкільному навчальному закладі

на 2021-2022 роки

         На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», враховуючи рекомендації листа Міністерства освіти і науки України  № 1/9-385 від 20 липня 2020 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», наказу Департаменту освіти і науки  Івано-Франківської міської ради від 26.01.2021р. № 34/1 «Про затвердження Плану заходів щодо створення безпечного середовища  та профілактики булінгу (цькуванню) у закладах освіти Івано-Франківської міської ради на 2021-2022 роки»  та з метою створення безпечного освітнього середовища у дошкільному навчальному закладі                                                        

  НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити План заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) у дошкільному навчальному закладі на 2021-2022 роки.                                                                                                                                                                                                                  ( Додаток1)
 2. Довести до відома всіх учасників освітнього процесу  план заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) у  дошкільному закладі на виробничі нараді.  Лютий 2021року
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

     Завідувач ДНЗ                                                          Дорожівська І.В.

Записатись на співбесіду

×