Дошкільний навчальний заклад №29 "Кобзарик"

м. Івано-Франківськ
(0342) 53-34-61
(097)-160-65-33
kobzaryk29@ gmail.com

Вулиця Гвардійська 4

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО                                

Педагогічною радою ДНЗ№29         

протокол №3  від  25.01.2021р.    

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

в дошкільному навчальному закладі

 та відповільність осіб, причетних до булінгу (цькування)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в дошкільному навчальному закладі.

2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

– кривдник (булер) – учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу;

– потерпілий (жертва булінгу) – учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування);

– спостерігачі – свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування);

– сторони булінгу (цькування) – безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про освіту”“Про соціальні послуги”“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”“Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”“Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу в закладі освіти, є:

– замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;

– неврівноважена поведінка;

– агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства;

– різка зміна звичної для дитини поведінки;

– уповільнене мислення, знижена здатність до навчання;

– відлюдкуватість, уникнення спілкування;

– ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього процесу спілкуватися;

– занижена самооцінка, наявність почуття провини;

– поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги;

– демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу;

– схильність до пропуску навчальних занять;

– відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття;

– депресивні стани;

– аутоагресія (самоушкодження);

– суїцидальні прояви;

– явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, кволість тощо);

– намагання приховати травми та обставини їх отримання;

– скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці;

– наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних травм.

– наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей.

4. До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (групових приміщеннях,  музичному та спортивному залі, роздягальнях, вбиральнях та за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.

Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:

– умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;

– словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;

– будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;

– будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;

– інші правопорушення насильницького характеру.

5. Суб’єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладах освіти (далі – суб’єкти реагування) є:

– служба освітнього омбудсмена;

– служби у справах дітей;

– центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

– органи місцевого самоврядування;

– керівники та інші працівники закладів освіти;

– засновник (засновники) закладів освіти або уповноважений ним (ними) орган;

– територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України.

Суб’єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

6. Суб’єкти реагування здійснюють заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти згідно з Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7. Педагогічні (науково-педагогічні) та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов’язані:

– вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;

– за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

– звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;

– повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

Право на рівний доступ до якісної освіти та навчання за місцем проживання в умовах дошкільного закладу – це право всіх дітей. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства.

ЗАКОН УКРАЇНИ   «ПРО ОСВІТУ» від 05.09.2017 року №2145-VІІІ  набрав чинності  з 28.09.2017 року

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.

3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

4. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

7. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

8. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 20.  Інклюзивне навчання

1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група утворюється в обов’язковому порядку.

2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

3. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.

4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

6. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.

7. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

Матеріально-технічна база дошкільного закладу:

Кабінет логопеда

Кабінет психолога

Музична і фізкультурна зала

Медичний кабінет

Працюють спеціалісти: практичний психолог, вчитель-логопед , сестра медична старша.

В закладі відкрито 5 інклюзивних груп, де здобувають  освіту 9 дошкільників.

Супровід   здійснюють 5 асистентів вихователя та команда психолого-педагогічного  супроводу.  

Для зарахування дітей з особливими освітніми потребами   необхідні наступні документи:

1. Реєстраційна картка дитини про зарахування до дошкільного навчального закладу.

2. Заява батьків про прийняття в дошкільний заклад та  відкриття інклюзивної групи.

3. Висновок інклюзино- ресурсного центру.

4. Копія свідоцтва про народження дитини.

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО                                

Педагогічною радою ДНЗ№29         

протокол №3  від  25.01.2021р.    

Порядок подання та розгляду

( з дотриманням конфіенційності) заяв

 про випадки булінгу (цькування) в дошкільному закладі

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

– невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

– за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

– повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

– скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі – комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО                                    Наказ №22    від 29.01.2021р.

Педагогічною радою ДНЗ№29         

протокол №3  від  25.01.2021р.    

План заходів,

 спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

 в ДНЗ № 29 “Кобзарик” на 2020/2021 н.р.

№ з/пЗаходиТермін проведенняВідповідальний
Нормативно-правове забезпечення
1Створення нормативно-правової бази щодо забезпечення запобігання та протидії булінгуупродовж рокуВихователь – методист
2Надання інформації батькам, педагогам, розгляд питань щодо протидії булінгу на педагогічних радах, оновлення інформації на веб-сайті закладу з проблеми запобігання булінгу.упродовж рокуЗавідувач
3Невідкладне інформування відповідних органів, визначених Законом України від 18.12.2018 № 2657-VIII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», у разі виявлення випадку булінгуу разі виявлення випадкуЗавідувач
Робота з педагогами та колективом
4Організація і проведення тематичного тижня «16 Днів проти насилля»листопадЗавідувач, вихователь – методист
5Анкетування  «Жорстке  ставлення до дитини в сім’ї»  груденьЗавідувач, практичний психолог
6Проведення круглого столу «Булінг – як розпізнати” »лютийПрактичний психолог
7Консультація: «Дошкільники їх права і обов’язки»червеньВихователь – методист
8Вивчення психологічного клімату в педагогічному колективівересень, березеньПрактичний психолог
9Виготовлення лепбуків для дітей на тему ” Мені затишно в дитячому садку і вдома”вересеньПедагоги
Робота з дітьми
10Психологічне вивчення дітей «групи ризику»жовтень-листопадПрактичний психолог
11.Акція ” Ділимось любов’ю” ( формування толерантного ставлення до дітей з ООП )груденьПедагоги
12Бесіда «Мої права та обов’язки»груденьПедагоги
13Акція ” Мій світ без насильства”груденьПрактичний психолог
14Корекційно-розвивальні заняття  з дітьми старших групсіченьПрактичний психолог
15Організація виставки малюнків «Я маю право»травеньПедагоги
16 Акція для дітей та батьків “Долонька до долоньки”червеньПедагоги, батьки,діти
17Флешмоб ” Садочок любить своїх вихованців”червеньПеагоги
Робота з батьками
18Провести  просвітницьку роботу з питань правової освіти серед родин вихованцівПротягом рокуЗавідувач
19Забезпечити консультативну допомогу батькам з питань соціально-правового захисту дошкільників (за потребою)Протягом рокуПрактичний психолог, вихователь – методист, педагоги
20Розміщення нормативно-правових документів, телефонів довіри на інформаційних стендах та веб-сайті ЗДО для ознайомлення батьківської громадськостівересеньГромадський інспектор
21Складання інформаційних буклетів для батьків ” Стоп насиллю”січеньПрактичний психолог
22Відеролик: «Дитина та її індивідуальні особливості»вересеньПрактичний психолог

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснює директор  протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

     Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

      Відрахування дитини з  закладу дошкільної освіти здійснюється:

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;

     Адміністрація закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

     Для зарахування дитини до закладу  необхідні наступні документи : 

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу.

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ) 

3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма №63)

4.Довідка про стон здоров’я дитини

5. Ксерокопію  свідоцтва про народження дитини. 

6. При наявності пільг – документи, що їх підтверджують

7. Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.

8. Реєстраційна картка видана у ЦНАП.

Аналіз

 моніторингового дослідження  дошкільників

за Базовим компонентом дошкільної освіти

  Освітня лініяЯсельна групаМолодші групиСередні групиСтарші групи
 2612712789
«Особистість дитини»       –     високий рівень   середній рівень  низький рівень  86% 14%
0%
  48.1% 46%
5,9%
  58,2% 38,1% 3,7%  48,75% 50,25% 1%
«Дитина в соціумі»       –     високий рівень   середній рівень   низький рівень  20%
68%
12%
  44,4% 49.9% 5,7%  61,6% 34,9% 3,5%  56,75%          41,25%             2%
         «Дитина в природному довкіллі»       –     високий рівень   середній рівень   низький рівень    0% 79%
21%
    35,3% 60%
4,5%
    56.5% 36,5,% 7%    52,2% 44,5% 3%
«Дитина у світі культури»       –     високий рівень   середній рівень   низький рівень  0%
82%
18%
  40% 48,9% 11,1%  54.4% 39,3% 6,3%  48,5% 50,5% 1%
«Гра дитини»       –     високий рівень   середній рівень   низький рівень  32% 57%
11%
  48,6% 43%
8.4%
  77% 29,5% 2,5%  71% 29%
0%
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»       –     високий рівень   середній рівень   низький рівень    18% 57%
25%
    40,5% 51,6 % 7,9%    66,1% 29,5% 4,4%    59% 40%
1%
«Мовлення дитини»       –     високий рівень   середній рівень  низький рівень  0%
75%
25%
  31,5% 51,3% 17.2%  60,3% 31,7% 8%    49,5% 48,5% 2%

Станом на 02.06.2021 року вакантних посад немає.

Записатись на співбесіду

×